Coinno performancebyrå

Betingelser
Våre betingelser gjelder for prosjekter som er bestilt både på skriftlig og muntlig. Alle som bestiller hos oss plikter seg til å til enhver tid sette seg inn i våre gjeldende betingelser. Alle som bestiller hos oss godtar samtidig våre betingelser. Våre betingelser kan endres ensidig fra vår side, ved vesentlige endringer blir det sendt ut mail til våre kunder. Våre betingelser kan ikke endres ensidig fra kundens side.   Oppdrag skal utføres i det rådgivere anser å være oppdragsgivers interesse og det skal tas hensyn til andre interessenter ut fra et «stakeholder» -prinsipp. 1. Hva inngår
 1. Vi tilbyr spesifiserte prosjekter eller uspesifiserte prosjekter mot timebetaling.
 2. Det som ikke er konkret spesifisert inngår ikke.
 3. Ved endinger og utvidelser faktureres merarbeid anslått fra vår side med gjeldende timepris for tilsvarende arbeid.
 4. Ved endringer og utvidelser faller deadline bort.
 5. Dersom vi velger å gi rabatt eller legge inn noe mer som ikke inngår så er det ut fra vår frie vilje, og ikke noe som danner presedens eller forventninger til senere leveranser.
2. Ansvar
 1. Vi prøver å ta mer sosialt og økologisk ansvar enn vanlig i bransjen.
 2. Vi har ikke ansvar for indirekte skader våre løsninger kan årsake.
 3. Vi har ikke ansvar for tredjepartsløsninger.
 4. Kunden har ansvar for å tilrettelegge materiale og informasjon vi trenger for å løse oppdrag ved frister, ellers tilkommer gjeldende timesats for å fabrikere innhold eller informasjon hos oss.
3. Levering
 1. Vi leverer prosjekter når vi mener at de er gode nok.
 2. Deadlines er guidende, og ikke definitive.
 3. Vi leverer ikke fra oss eventuelle avtalte rettigheter før fullstendig betaling er på konto.
 4. Det blir utsett en prosjektleder fra vår og fra kundens side.
 5. Dersom det er avtalt spesifikke leverandører på prosjektet så skal kunden informeres dersom dette endres.
4. Betaling
 1. Vi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt.
 2. Mindre pakker blir fakturert årlig dersom ikke annet er avtalt.
 3. Det blir ikke gitt rabatter ved manglende levering, annet en frivillig fra vår side. Våre priser reflekterer allerede den risikoen kunden tar.
 4. Det er 14 dagers betalingsfrist.
 5. Etter 14 dager tar inkassoselskapet Lindorff over.
 6. Vi kan når som helst kreve inn avtalte utsettelser til betaling med 14 dagers betalingsfrist.
 7. Alle priser er eks. MVA hvis ikke annet spesifikt er oppgitt.
 8. Vi tar forbehold om feil ved oppgitt pris.
 9. Ved valutaendringer eller andre prisendringer hos underleverandører endrer vi pris på tredjepartsløsninger uten varsel.
 10. Ved manglende betaling over 45 dager kan tjenester bli erstattet, eller opphøre uten varsel.
 11. Ved manglende betaling over 45 dager kan samfunnsnyttige virksomheter få tilbud om at faste tjenester ikke opphører, men de blir minimert. I slike tilfeller har kunden lavere prioritet. Kostnader påløper for kunden selv om de ikke alltid blir fakturert til normal tid.
 12. Vad manglende betaling over 45 dager kan vi også yte frivillig arbeid som blir logget og senere kan faktureres dersom kundens økonomiske situasjon bedres.
 13. Ved manglende betaling over 45 dager kan vi ta pant i kundens åndsverk som vi disponerer, og utenom tvangsfullbyrdelsesloven realisere verdier. Et eventuelt overskudd utbetales til kunden.
5. Rettigheter til åndsverk Vi gir våre kunder rettigheter til å bruke det vi har laget for dem innen avtalte områder.
 1. Områder utenom avtale er det ikke gitt rettigheter til.
 2. Vi beholder også selv rettigheter. Formålet er å kunne gjenbruke deler av prosjekter med lignende løsninger.
 3. Vi har rett til å bruke kundens logo og eventuelle relevante illustrasjoner i materiale hvor vi viser våre referanser.
 4. Vi har rett til å beskrive kundeforhold i vår markedsføring.
 5. Vi har rett til å ha en liten tekst som sier at vi har levert arbeidet i kundens produkter. Typisk «av Coinno» med en link til vårt nettsted.
 6. Dersom det foreligger manglende betaling over 90 dager til oss OG Bisnode gir kredittvurdering C eller lavere (kreditt frarådes) overdras eiendomrettighetene til kundens domene til Coinno AS. Vi vil ikke at kunder som i praksis er i konkurs fortsetter driften for kreditors regning selv hos våre konkurrenter. Selskapet vi har kontrakt med, eller konkursboet kan kjøpe tilbake domenet innen ytterligere 90 dager dersom utestående inkludert gjeldende renter og salær betales. Etter 180 dager med manglende betaling kan vi gjenbruke domenet til å markedsføre samme tjenester gjennom videresending av trafikk til nytt prosjekt for å dekke inn tap. Det skal ikke brukes samme varemerke, annet en eventuelt i domenet og i så fall begrenset til videresending. Ingenting skal publiseres på hovedsiden annet enn informasjon om eventuelt opphør av virksomhet eller at tjenester er suspendert.
6. Opphør
 1. Vi kan til enhver tid bringe avtaler til opphør.
 2. Kunden kan si opp avtaler på 3 (tidligere 2) måneders varsel. Dette for at kunder ikke skal si opp i affekt, og skade virksomheten sin. I løpet av to til tre måneder rekker man å reparere det meste som kan gå galt eller svare på konkurrenters angrep.
 3. Avtaler som inkluderer drift av web og performance marketing fornyes automatisk hver 12 måned. Skal en slik avtale sies opp så løper den til neste dato for fornyelse. Årsaken til dette er at vi har utgifter på avtalene i 12-månedersperioder. Enda en fordel er at kundene har sterkere insentiv til å hjelpe til, noe som er svært viktig for å kunne konkurrere. Vi har også oftest minst ett års horisont på resultatene, det tar ofte så lang tid å bygge opp systemer som kan konkurrere. 
 4. Et eksempel som viser hvordan punkt 2 og 3 kan virke: En avtale om performance marketing er inngått 01.01.2015. Hvis den sies opp den 30.09.2018 så løper den til den 31.12.2016. Hvis den sies opp en dag senere, den 01.10.2018 så er det en dag kortere enn tre måneders varsel på oppsigelse. Dermed har vi ikke oppsigelse før avtalen automatisk fornyes, og avtalen løper til 31.12.2019. 
 5. Kundens betalingsplikter kan ikke bringes til opphør.
 6. Våre leveringsplikter kan bringes til opphør.
7. Sekretess
 1. Vi jobber i utgangspunktet mer åpent enn andre byråer. Vårt navn,  Coinno, er avledet fra co-innovation, en retning innen åpen innovasjon.
 2. Vi kan bruke en fortrolighetsavtale utarbeidet av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.
 3. Ved tvist foreligger tausthetsplikt.
 4. Vi har oppdatert våre rutiner til å være i henhold til GDPR. Les mer i vår personvern-erklæring om nye forbedringer på området.
 5. Alle i vår kundebase får en årlig påminnelse om at de er i våre kundesystemer. 
 6. Vi praktiserer åpen kundebok, hvem som er våre kunder er offentlig informasjon. 
Tekst i oransje er oppdatert den 03.07.2018. Tekst i rødt er oppdatert 09.12.2019. Vi har strammet inn fra 60 til 45 dager. Vi har lagt til at vi overtar kundens domene ved grove betalingsproblemer generelt og til oss i tillegg. Eventuell uenighet søkes bringes til enighet i sømmelighet og løses ved voldgift i Oslo Chamber of Commerce’ Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Instituttets regler for forenklet voldgift (kapittel III) får anvendelse for tvisten med mindre Instituttet av hensyn til tvistens vanskelighetsgrad, tvisteverdien og øvrige omstendigheter finner at Instituttets regler for voldgift (kapittel II) skal gjelde for tvisten. I sistnevnte tilfelle avgjør Instituttet hvorvidt voldgiftsdomstolen skal bestå av en eller tre voldgiftsdommere.
Coinno Performance-byrå Oslo

Resultatbesert markedsføring